Przykro mi ta opcja nie działa!

ZAKAZ KOPIOWANIA! KOPIOWANIE ZABRONIONE!
All rights Reserved!

------------
www.magdalena.wyrebek.com

Polski Fotograf w Niemczech
- Mannheim Baden-Württemberg Deutschland

 

Ogólne warunki dostaw i prowadzenia działalności

 

Firma

Magdalena Wyrebek
Spiegelfabrik 312
68305 Mannheim
Baden-Württemberg
Niemcy

 

Kleiunternehmen
Fotografie, Grafikdesign, Internethandel mit Fotoprodukten. 

 

Polski Fotograf w Niemczech (Firma w Niemczech)

 


Adres strony internetowej to: https://magdalena.wyrebek.com

Adres sklepu : https://magdalena.wyrebek.com/sklep/

 

1) Ważność

a) Poniższe ogólne warunki dostawy i prowadzenia działalności , mają zastosowanie do wszystkich zamówień, ofert, dostaw i usług realizowanych przez Magdalena Wyrebek dalej MW.

b) Uznaje się, że zostały one zaakceptowane w całości po otrzymaniu wszelkiego rodzaju usług. Umowy pomocnicze są ważne tylko w formie pisemnej.

c) Jeśli Klient chce sprzeciwić się działaności Fotografa, musi to zgłosić na piśmie w ciągu trzech dni roboczych. Niniejszym sprzeciwia się odmiennym warunkom handlowym Klienta. Odmienne warunki Klienta nie obowiązują, chyba że Fotograf potwierdzi je na piśmie.  

 

2) Produkcje zlecone

a) O ile nie uzgodniono inaczej, zdjęcia, które są prezentowane Klientowi do wyboru w galerii internetowej po zakończeniu produkcji są wybierane przez Fotografa. Można zgłaszać specjalne życzenia Klientów, ale nie muszą być one brane pod uwagę. Jeśli efekt końcowy montażu nie odpowiada gustowi Klienta, Fotograf może to wziąć pod uwagę, ale nie musi go uwzględniać.

b) Jeżeli Fotograf nie otrzyma pisemnego zawiadomienia o wadach w ciągu pięciu dni roboczych po dostarczeniu zdjęć, produktów – uważa się za przyjęte zgodnie z umową i wolne od wad.  

 

3) Dostarczony materiał zdjęciowy (analogowy i cyfrowy)

a) Regulamin ma zastosowanie do wszelkich materiałów graficznych dostarczonych Klientowi, niezależnie od etapu kreacji czy formy technicznej, w jakiej jest on dostępny. Odnoszą się one również w szczególności do materiałów graficznych przesyłanych elektronicznie lub cyfrowo.

b) Klient przyjmuje do wiadomości, że dostarczony przez Fotografa materiał fotograficzny jest utworem fotograficznym chronionym prawem autorskim w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o prawie autorskim.

c) Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawem autorskim i mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach prawnie dozwolonych.

d) Komercyjne wykorzystanie bez dalszej zgody jest niedozwolone. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie, w tym reprodukcja cyfrowa lub analogowa, przedstawionych tu fotografii, nawet w zmienionej formie lub obniżonej jakości, jest dozwolone wyłącznie za uprzednią i obowiązkową pisemną zgodą Magdaleny Wyrębek.

e) Dostarczony materiał fotograficzny pozostaje własnością Fotografa, nawet w przypadku zapłaty za niego. f) Klient musi obchodzić się z materiałem graficznym ostrożnie i może przekazywać go stronom trzecim wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych w zakresie przeglądania. g) Reklamacje dotyczące zawartości dostarczonej przesyłki lub zawartości, jakości lub stanu materiału zdjęciowego należy zgłaszać w ciągu dwóch tygodni od otrzymania. W przeciwnym razie materiał zdjęciowy uważa się za odebrany prawidłowo, zgodnie z umową i zgodnie z zapisem.  

 

4) Prawa do użytkowania Fotografa

a) Magdalena Wyrebek posiada prawa do wszystkich zdjęć, nawet po zakupie.

b) Fotograf ma nieograniczone prawo do wykorzystania zdjęć pod względem czasu, przestrzeni i lokalizacji we wszystkich obszarach użytkowania. Może publikować, powielać, sprzedawać, wystawiać itp. W przypadku publikacji Klient zostanie o tym poinformowany. Klient nie ma jednak żadnych dalszych roszczeń, nawet wobec osób trzecich.

c) Jeżeli pożądane są ograniczenia prawa do użytkowania (np. zakaz przenoszenia zdjęć, na których można rozpoznać osoby/miejsca itp.), niniejsza umowa musi zostać spisana na piśmie przed rozpoczęciem zdjęć. Jeżeli takie ograniczenie praw użytkowania jest pożądane przez Klienta, Klient może je uzyskać za dodatkową opłatą.

 

5) Prawa Klienta do użytkowania

Wraz z zakupem cyfrowego pliku fotograficznego lub wideo Klient nabywa do niego następujące prawa:

a) Zasadniczo Klient nabywa jedynie proste prywatne prawo użytkowania. Publikacje w sieciach społecznościowych są dozwolone tylko z logo, które gwarantuje, że Fotograf jest wymieniony.

b) Materiał graficzny nie może być w żaden sposób zmieniany, edytowany lub przerabiany. Podpis Fotografa Magdalena Wyrebek  nie może być usuwany i musi pozostać w pełni widoczny.

c) Jakiekolwiek wykorzystanie przemysłowe i komercyjne jest zabronione. Użytkowanie do celów przemysłowych lub handlowych tylko po pisemnym uzgodnieniu, wymaga to dodatkowej opłaty.

d) Jakiekolwiek wykorzystanie powielanie, rozpowszechnianie lub publikacja wykraczające poza ust. c podlega opłacie i wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Fotografa. Dotyczy to w szczególności: – drugiego wykorzystania lub drugiej publikacji, w szczególności w broszurach dotyczących produktów, środków reklamowych lub innych przedruków, jakiejkolwiek obróbki, modyfikacji lub przeprojektowania materiału graficznego, – przekazania zdigitalizowanego materiału graficznego przez sposób transmisji danych lub na nośnikach danych, które nadają się do publicznego wyświetlania na ekranach lub do produkcji kopii.

e) Zmiany w materiale zdjęciowym poprzez komponowanie zdjęć, montaż lub elektroniczne pomoce w celu stworzenia nowego dzieła chronionego prawem autorskim są dozwolone tylko za uprzednią pisemną zgodą Fotografa MW i tylko wtedy, gdy są oznaczone [M]. Materiału graficznego nie wolno rysować, fotografować ani w inny sposób wykorzystywać jako motywu.

f) Klient nie jest uprawniony do przeniesienia przyznanych mu praw użytkowania w całości lub w części na osoby trzecie, nawet na inne spółki grupy lub spółki zależne. Jakiekolwiek użycie, powielanie lub przekazywanie materiału zdjęciowego jest dozwolone tylko wtedy, gdy do danego zdjęcia dołączona jest informacja o prawach autorskich dostarczona przez Fotografa.

g) Przyznanie praw użytkowania jest uzależnione od warunku zawieszającego pełnej zapłaty wszystkich roszczeń płatniczych Fotografa z danego stosunku umownego.  

 

6) Odpowiedzialność

a) Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób lub przedmiotów przedstawionych, o ile nie zostanie dołączony odpowiednio podpisany formularz zgody. Nabycie praw użytkowania wykraczających poza autorskie prawa autorskie, m.in. B. za ilustrowane dzieła sztuki lub sztuki użytkowej oraz uzyskanie zezwoleń na publikację ze zbiorów, muzeów itp. jest obowiązkiem zamawiającego. Klient ponosi odpowiedzialność za podpisy oraz konteksty wynikające z konkretnej publikacji.

b) Od momentu prawidłowego dostarczenia materiału zdjęciowego Klient jest odpowiedzialny za jego prawidłowe wykorzystanie. c) Magdalena Wyrebek nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas sesji bez jej bezpośredniego wpływu (np. wypadki drogowe lub na pastwiskach podczas sesji). Fotograf zakłada, że ​​fotografowane zwierzęta/osoby są ubezpieczone i zdrowe.  

 

7) Opłaty

a) Obowiązuje uzgodniona opłata. Jeśli nie uzgodniono żadnej opłaty, jest ona ustalana zgodnie z aktualnym przeglądem opłat za zdjęcia Mittelstandsgemeinschaft FotoMarketing (MFM). Opłata nie zawiera obowiązującego podatku VAT.

b) Uzgodniona opłata obejmuje jednorazowe wykorzystanie materiału wizerunkowego w uzgodnionym celu zgodnie z pkt 4. c).

c) Roszczenie o opłatę należy uiścić niezwłocznie w GOTÓWCE w dniu sesji, na podstawie paragonu lub faktury, którą wyślę e-mailem po uzgodnieniu szczegółów lub w dniu sesji.

d) Obróbka obrazu nastąpi dopiero po otrzymaniu pieniędzy. Jeśli produkcja jest dostarczana w częściach, odpowiednia opłata częściowa jest należna z odpowiednią dostawą. W przypadku zleceń produkcyjnych Fotograf ma prawo żądać zaliczek zgodnie z zakresem świadczonych usług.  

 

8) Kara umowna, odszkodowanie

a) W przypadku nieuprawnionego (bez zgody Fotografa) wykorzystania, zastosowania, reprodukcji lub przekazania materiału fotograficznego, kara umowna w wysokości pięciokrotności opłaty za użytkowanie musi zostać uiszczona w każdym indywidualnym przypadku, z zastrzeżeniem dalszych roszczeń odszkodowawczych.

b) Jeśli informacja o prawach autorskich zostanie pominięta, niekompletna, niewłaściwie umieszczona lub nie może zostać przypisana, należy uiścić dopłatę w wysokości 100% uzgodnionej lub zwykłej opłaty za użytkowanie.  

 

9) Postanowienia ogólne

a) Zgodnie z ustaleniami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, również dla dostaw za granicę.

b) Dodatkowe uzgodnienia do umowy lub do niniejszych warunków, aby były skuteczne, wymagają formy pisemnej.

c) Ewentualna nieważność lub bezskuteczność jednego lub kilku postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na skuteczność pozostałych postanowień. Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia znaczącym, ważnym postanowieniem, które z ekonomicznego i prawnego punktu widzenia jest jak najbardziej zbliżone do pożądanego przepisu.

d) Miejscem wykonania i jurysdykcją jest, jeśli Klient jest zarejestrowanym przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania Fotografa.

 

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się ze mną pod adresem magdalena@wyrebek.com, jeśli masz pytania dotyczące dostaw lub prowadzenia działalności.