WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE !!!


Magdalena Wyrębek (Sterna)

https://magdalena.wyrebek.com/kontakt/

logo

Warunki


Warunki
dotyczące fotografii portretowej, reportażu fotograficznego i powiązanych usług, produktów handlowych.

W przypadku wszystkich relacji biznesowych między klientem a Magdalena Wyrębek następujące warunki obowiązują wyłącznie w wersji obowiązującej w momencie zawarcia umowy. Przeciwne Warunki Klientów nie potwierdzają Magdalena Wyrębek , chyba że ich ważność została wyraźnie uzgodniona między stronami. Mają one również zastosowanie do przyszłych stosunków biznesowych umawiających się stron, nawet jeśli nie są wyraźnie zawarte w późniejszej umowie.

„Zdjęcia” w rozumieniu niniejszych są produktami wytwarzanymi przez „Magdalena Wyrębek Sterna (zwanej dalej „MW”)”, bez względu na to, w jakiej formie technicznej lub na jakim nośniku zostały utworzone. (Drukowane lub naświetlone obrazy papierowe, drukowane lub naświetlone obrazy w książkach fotograficznych i albumach, obrazy cyfrowe w galeriach internetowych, serwerach lub innych mediach, wideo itp.)

 

1. Wykonawca, Adres

Partnerem umownym dla wszystkich transakcji prawnych jest:

Magdalena Wyrebek,

Fotografie, Grafikdesign, Handel mit Fotoprodukten.
Spiegelfabrik 312,
68305 Mannheim, Niemcy

Kontakt, https://magdalena.wyrebek.com.

 

 • Jako mała firma Magdalena Wyrebek nie podlega przepisom o podatku od sprzedaży zgodnie z §19.

 

2. Zawarcie umowy.

 • Magdalena Wyrebek przekazuje do rąk własnych Klientowi umowę z wszelkimi szczegółami na temat Sesji Fotograficznej lub Foto Reportażu, danych Klienta i Fotografa.
 • „MW” Podpisuje umowy z każdym Klientem, bez względu czy jest to Sesja Fotograficzna z Rodziną, TFP, Fotoreportaż Okolicznościowy, Reportaż Biznesowy, Reklamowy czy także sesje w celach Charytatywnych.
 • Po prostu dzięki temu rozwiążemy wszelkie niejasności, w razie czego jest do czego się odwoływać.
 • Porozumienia ustne nie są skuteczne. Wszelkie zmiany umowne lub umowy uzupełniające muszą mieć formę pisemną.

3. Ceny, koszty wysyłki

Uzgodniona opłata dotyczy produkcji zdjęć całościowo. m.in .

 • Począwszy od uzgadniania szczegółów emailem bądź Messenger, dojazd/powrót do 15km w Mannheim, sesja zdjęciowa, selekcja zdjęć, obróbka i retusz zdjęć, ewentualne dodatki jakie Klient zamówi (foto-książka, obraz, odbitki)
 • Zamówienia na Reportaż Fotograficzny zostaną obciążone pierwszą wpłatą (zwaną zaliczką ) na konto bankowe w wysokości 20%.
 • „MW” potwierdza zamówienie i kwotę pocztą elektroniczną, a więc pierwsza zaliczka jest wymagana w dniu podpisania umowy (chyba , że inaczej uzgodniono w umowie)Klient deklaruje za pomocą zaliczki poprawność potwierdzenia zamówienia u„MW”.  Klient zgadza się otrzymywać faktury pocztą elektroniczną bądź do rąk własnych.
 • Przyjazdy i wyjazdy z „MW” odbywają się z MANNHEIM.
 • Jeśli przyjazd i odjazd „MW” przekroczy wcześniej uzgodniony zakres (15km od Mannheim) lub jeśli nic nie zostało uzgodnione lub potwierdzone na piśmie, zostaną pobrane następujące koszty podróży: 0,50 EUR za przejechany kilometr, jeśli przyjeżdżam autem, pociągiem lub samolotem.
 • Jeśli chcesz bym została na noc, lub zlecenie zaczyna się o wczesnych porach, zostaną naliczone rzeczywiste koszty i wydatki za nocleg, które świadomie pokrywa Klient. Jeśli zostanie to uzgodnione w umowie, klient zapewnia pokój dwuosobowy w pobliżu miejsca Foto-Sesji/Reportażu, aby zapewnić punktualne uczestnictwo w sesji bądź Reportażu Fotograficznym.
 • Inne koszty związane z zamówieniem, takie jak koszty materiałowe, koszty wysyłki i opakowania, nie są wliczone w opłatę i pokrywa je klient.
 • Jedzenie i napoje podczas reportażu powyżej 4 godzin, są dostarczane przez klienta -bezpłatnie dla “MW”.
 • Klient ma prawo do 7 dni po Fotoreportażu lub Sesji wpłacić resztę pieniędzy. Jeśli wpłata nie dotrze, wysyłam przypomnienie. Po niewypłacalności opłata wynosi 10% oprocentowania rocznie. Potrącenie lub skorzystanie z prawa do zatrzymania jest dozwolone tylko w przypadku niekwestionowanych lub prawnie uznanych roszczeń klienta. Opłaty za przypomnienie i koszty (także pozasądowe) interwencji prawnej obciążają klienta.
 • Jeśli klient chce dokonać zmian w trakcie lub po sesji, musi ponieść dodatkowe koszty. „MW” zachowuje prawo do wynagrodzenia za rozpoczętą pracę.
 • W przypadku spontanicznego przedłużenia Sesji fotograficznej lub Reportażu na wyraźne życzenie klienta, opłata za rozpoczętą godzinę przedłużenia zostanie naliczona, o ile nie została zawarta inna pisemna umowa przed rozpoczęciem zamówienia.
 • Jeżeli realizacja zamówienia jest opóźniona z przyczyn, za które odpowiedzialny jest klient lub w wyniku siły wyższej czy niepogody „MW” może zażądać rozsądnego zwiększenia opłaty. W przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa klienta, „MW” może również dochodzić roszczeń odszkodowawczych.
 • Jeśli klient, za zgodą „MW” odstąpi od umowy przed uzgodnionym terminem, 75% uzgodnionej opłaty będzie należne „MW” jako opłata domyślna. Prawne prawo odstąpienia pozostaje nienaruszone przez niniejsze rozporządzenie. Zadatki/ Zaliczki nie będą zwracane po wycofaniu się lub nieprzestrzeganiu sesji zdjęciowej.

 

4. Zachowanie tytułu

 • Dopóki cena zakupu nie zostanie zapłacona w całości, dostarczone materiały i inne towary (galeria internetowa, fotoksiążka itp.) Pozostają własnością „MW”.

5. Wykonanie zobowiązań umownych

 • Klientowi zaleca się, aby zdjęcia zawsze podlegały swobodzie artystycznej praktykującego fotografa. Skargi dotyczące artystycznej swobody interpretacji wykonywanej przez „MW”, lokalizację oraz optyczne i techniczne środki fotografii są zatem wykluczone. Późniejsze wnioski klienta o zmianę wymagają odrębnej umowy i muszą być oddzielnie wynagradzane.
 • Nie można zagwarantować, że wszyscy goście będą obecni na Reportażach Okolicznościowych lub Reportażach Rodzinnych, czy Biznesowych. „MW” zawsze stara się to osiągnąć, jeśli Klient sobie tego życzy.
 • „MW” wybiera obrazy, które zostaną dostarczone do realizacji. „MW” nie zobowiązuje się do trwałego archiwizowania materiału zdjęciowego utworzonego podczas produkcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej na piśmie. Oryginalne pliki, RAW pozostają u „MW”, a publikacja dla klienta odbywa się tylko za odrębną umową.
 • Klient zapewnia, że MW ma prawo do przedłożonych dokumentów oraz zgody do publikacji osób przedstawionych na zdjęciach powielania i rozpowszechniania. Roszczenia o odszkodowanie ze strony osób trzecich w związku z naruszeniem tego obowiązku ponosi Klient. Jeśli fotografowanym osobom nie wolno używać pojedynczych (portretowych) zdjęć, wskazując na ich osobiste prawa, cena umowy wzrośnie o 15% w wyniku zwiększonych kosztów przetwarzania.

 

6. Gwarancja / odpowiedzialność

 • Roszczenia odszkodowawcze wobec “MW” są wyłączone z opóźnienia, niemożliwości wykonania, naruszenia prawnych i / lub umownych obowiązków dodatkowych i ochronnych po zawarciu umowy, o ile szkoda nie została spowodowana przez rażące zaniedbanie lub umyślne działanie ze strony „MW”.
 • Organizacja, przydzielanie i wykonywanie rezerwacji odbywa się z wielką starannością. Jeśli ze względu na szczególne okoliczności, takie jak nagłe zachorowanie, wypadek drogowy, wpływ na środowisko, zakłócenia ruchu itp. (Także członków rodzin „MW”) „MW” nie pojawia się na uzgodnionej sesji fotograficznej, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub konsekwencje , Jeśli dojdzie do krótkoterminowego skutku działania siły wyższej w przypadku awarii „MW”, starania te (jeśli jest to pożądane przez klienta) skierowane do zastępczego fotografa, który świadczy swoje usługi na własny rachunek. Nie ma jednak do tego prawa.
 • „MW” nie ponosi odpowiedzialności za utratę przechowywanych danych i zdjęć cyfrowych. „MW” nie zapewnia odszkodowania za szkody spowodowane przesyłaniem danych do komputera.
 • „MW” jest upoważniona do zlecania zagranicznym laboratoriom, producentom książek fotograficznych lub producentom albumów ślubnych, drukarni itp. “MW” jest ponadto uprawniony do wykonywania zleceń przez własnych pracowników, Męża lub przez rodzine.
 • „MW” ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne i umyślne lub rażące zaniedbanie. Odszkodowanie wykraczające poza wartość materialną jest wykluczone.
 • „MW” jest odpowiedzialna za stabilność światła i trwałość zdjęć tylko w ramach gwarancji producenta materiału fotograficznego. W przypadku przebarwień w obszarze składania oraz z przodu i z tyłu książek fotograficznych i albumów, „MW” nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 • Wysyłanie i zwracanie filmów, obrazów i szablonów odbywa się na koszt i ryzyko klienta. Klient może określić, w jaki sposób i przez kogo następuje zwrot. Jeśli zwrot nie dotrze do klienta, „MW”nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Niniejszym wyklucza się rekompensatę. Jeśli dostarczony towar zawiera błąd, należy go zwrócić do „MW” i powiadomić o tym na piśmie.
 • Zwrot należy wysłać na adres E-mail w Nr. 1 niniejszych Ogólnych Warunków, lub na adres Firmy. (Dostarczone w umowie)
 • „MW” zapewni, w miarę możliwości, wymianę dostarczonych towarów w rozsądnym terminie lub zapewni usunięcie usterki. W przypadku nieudanego usunięcia usterki lub dostawy zastępczej klient może odstąpić od umowy lub obniżyć cenę. Gwarancja jest zgodna z przepisami prawa. Okres gwarancji wynosi 2 lata, liczony od daty dostawy. Przeniesienie roszczeń gwarancyjnych na osoby trzecie jest wykluczone.
 • Wszelkie reklamacje należy składać na piśmie do „MW” w ciągu 7 dni od przekazania zdjęć lub prac, fotoksiążek, albumów odbitek itp.. Następnie zdjęcia są akceptowane według umowy i bez wad. Technicznie bezbłędne zdjęcia, które mogą prowadzić do rozczarowanych oczekiwań ze względu na różne poglądy na projekt artystyczny „MW” u klienta, nie są wadą.
 • Reprodukcje, zmiany kolejności i powiększenia mogą powodować różnice kolorów w stosunku do oryginału lub pierwszych zdjęć. Różnice kolorów mogą również wystąpić w przypadku wydruków dowolnego rodzaju utworzonych z pliku cyfrowego. Nie jest to błąd w pracy, a skarga nie jest uzasadniona.
 • Terminy dostaw zdjęć są wiążące tylko wtedy, gdy zostały potwierdzone na piśmie przez „MW”.
 •  „MW” ponosi odpowiedzialność za przekroczenie terminu tylko w przypadku umyślnego i rażącego niedbalstwa.

7. Użytkowanie i prawa autorskie

 • Wszelkie prawa użytkowania i prawa autorskie pozostają w posiadaniu „MW”, nawet po zawarciu umowy. Obraz i prawa autorskie pozostają całkowicie w „MW”.
 • Jeżeli ograniczone prawo użytkowania lub powielania przez „MW” zostanie przeniesione na klienta, publiczne wykorzystanie danych będzie wyraźnym wskazaniem praw autorskich „MW”.
 • Klient nabywa na zdjęciach jedynie prawa do użytku prywatnego. Prawo do zwielokrotniania i przekazywania osobom trzecim jest przyznawane w celach prywatnych. Prawa do użytkowania mogą zostać przeniesione na „MW” dopiero po uiszczeniu pełnej opłaty.
 • Wykorzystanie komercyjne, odsprzedaż komercyjna, komercyjne użyczenie towarów lub ich wykorzystanie podczas publicznych występów lub w konkursach fotograficznych wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody „MW”.
 • Wszelkie techniczne modyfikacje dostarczonych danych zdjęciowych (edycja obrazu, usuwanie logo, nakładanie filtrów, zmiana edycji itp.) Są wyraźnie zabronione.
 • „MW” może wykorzystywać zdjęcia do celów autopromocyjnych i dziennikarskich w celach ilustracyjnych (np. Na wystawy, targi, stronę www, blog, konta społecznościowe, czasopisma specjalistyczne do fotografii lub wesela itp.).
 • Klient niniejszym wyraża wyraźną zgodę na podpisanie umowy. Jeśli ta zgoda nie zostanie wyraźnie udzielona, „MW” jest zobowiązana do samodzielnego promowania poprzez ostatnie zdjęcia z innych zadań. Uzgodnione wcześniej zwiększenie wartości zamówienia o 15% kwoty zamówienia dotyczy również tych zwiększonych wydatków.

8. Prywatność

 • O ile dane osobowe zostaną ujawnione „MW” w ramach stosunków umownych, „MW” jest uprawniona do ich zapisania w celu wykonania umowy, jak również do dalszych działań reklamowych ze strony „MW”. Klient wyraża na to zgodę.
 • „MW” zobowiązuje się nie ujawniać tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

 

9. Miejsce

 • Miejsce wykonania, o ile jest to prawnie dopuszczalne, Mannheim. W zakresie dozwolonym przez prawo miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego jest również Mannheim.

EnglishGermanPolish